İçindekiler

Version Bilgisi

MYSOFT IYS Api 2.12 sürümü
Sürüm Tarihi: 17.05.2021
Sürüm Notları
ConsentDataModel sınıfına Özel Değer girilmesi için specialValue alanı eklendi

MYSOFT IYS Api 2.11 sürümü
Sürüm Tarihi: 01.02.2021
Sürüm Notları
Çoklu İleti gönderimi(SendConsentBatch) metoduna isSaveSuccessData alanı eklenmiştir.
Bu alan ile gönderimde hatalı kayıtlar çıkarsa tüm kayıtların geri dönmesi değil başarılı olanların içeri kaydedilmesi ve sadece hatalı kayıtların güncellenmesi sağlanmaktadır.
Genel Hata Kodları(errorCode):
HM400 - işlem hatası
HM404 - kayıt bulunamadı
HM422 - veri format ve şema hatası

MYSOFT IYS Api 2.10 sürümü
Sürüm Tarihi: 11.01.2021
Sürüm Notları
Webhook ve geçmişe yönelik kayıt sorgulama servislerine source değerleri eklenmiştir. "IYS_3338","IYS_CM", "IYS_WEB", "IYS_MOBIL","IYS_KISA_LINK"

MYSOFT IYS Api 2.9 sürümü
Sürüm Tarihi: 23.12.2020
Sürüm Notları
Alıcı bilgileri ile durum sorgulama yöntemine kayıt bulunamaması durumunda hata kodu dönüşü eklenmiştir. Kayıt bulunmadı hatası için Hata Kodu:HM404

MYSOFT IYS Api 2.8 sürümü
Sürüm Tarihi: 14.12.2020
Sürüm Notları
Kullanıcı Adı ve Şifre ile Token Alma yöntemi güncellendi.

MYSOFT IYS Api 2.7 sürümü
Sürüm Tarihi: 30.11.2020
Sürüm Notları
Geçmişe Dönük Kayıtları Sorgulama metodunun çağrı parametreleri güncellendi.
Alıcı Bilgileri İle Durum Sorgulama metodunun çağrı parametreleri güncellendi.

MYSOFT IYS Api 2.6 sürümü
Sürüm Tarihi: 21.11.2020
Sürüm Notları
Çoklu IYS Gönderim Durum sorgulama metoduna ilgili işlem anahtarına ait tüm kayıtları dönmeye olanak sağlayan isSendAllData parametresi eklenmiştir.

MYSOFT IYS Api 2.5 sürümü
Sürüm Tarihi: 10.11.2020
Sürüm Notları
Alıcı Bilgileri İle Durum Sorgulama metodunun çağrı adresi güncellenmiştir.
Geçmişe Dönük Kayıtları Sorgulama adı altında yeni metod eklenmiştir.

MYSOFT IYS Api 2.4 sürümü
Sürüm Tarihi: 11.10.2020
Sürüm Notları
Hata kodları için errorCode alanı eklenmiştir.
Webhook objesi eklenmiştir.
Metod: 'Webhook'

MYSOFT IYS Api 2.3 sürümü
Sürüm Tarihi: 04.09.2020
Sürüm Notları
Çoklu İleti Gönderimi ve Çoklu İleti Gönderimi İşleminin Sonucunu Sorgulama çağrıları güncellenmiştir.

Çoklu İleti Gönderiminin Durumlarını Sorgulama adı altında yeni çağrılar eklenmiştir.
Bu Çağrılar;

  1. Başarılı Kayıtlar
  2. Hatalı Kayıtlar
  3. Güncellenen Kayıtlar
  4. İşlem Yapılmayan Kayıtlar

Ayrıca çoklu ileti eklemenin IYS gönderim durumlarının kontrol edildiği 1 adet metod daha ekledik.
Bu metod IYS’ye gönderim durumlarınıda dönmektedir.
  1. Çoklu IYS’ye Gönderim Sorgulama

Alıcı Bilgileri İle Durum Sorgulama adı altında yeni çağrı eklenmiştir.
Alıcı bilgisinin Mysoft sistemindeki durumlarını kontrol eden metoddur.

MYSOFT IYS Api 2.2 sürümü
Sürüm Tarihi: 11.08.2020
Sürüm Notları
Tekli ileti ekleme çağrısına IYS ye direk gönderim ile ilgili parametre eklenmiştir.
Parametre: 'isNotAutoSendIYS'

MYSOFT IYS Api 2.1 sürümü
Sürüm Tarihi: 01.08.2020


Giriş

Bu dökümanda Mysoft IYS API metodları ve çağrı yöntemleri anlatılmaktadır.

 

MYSOFT IYS API adresler:

 

TEST: https://iysapitest.mysoft.com.tr/

CANLI: https://iysapi.mysoft.com.tr/

 

Authentication OAuth 2.0 (Kimlik Doğrulama Yöntemi)

MYSOFT IYS uygulaması OAuth 2.0 Kimlik doğrulama yöntemini kullanır.

İlk olarak Bizden alacağınız Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri ile Servisimize istek atarak Token alıp sonra bu Token’i  istek atarken Headers bilgisine geçerek kullanabileceksiniz. Token türü Bearer’ dir.


Kullanıcı Adı ve Şifre ile Token Alma

Bizden aldığınız kullanıcı adı ve şifreyi aşağıdaki metoda gösterilen şekilde Request atıp servis çağrılarında kullanabileceğiniz Token’i elde edebilirsiniz.

//Metod POST

// https://iysapitest.mysoft.com.tr/ oauth/token


C# Rest Client

var client = new RestClient("https://iysapitest.mysoft.com.tr/oauth/token");

client.Timeout = -1;

var request = new RestRequest(Method.POST);

request.AddHeader("Content-Type""application/x-www-form-urlencoded");

request.AddParameter("username""username");

request.AddParameter("password""password");

request.AddParameter("grant_type""password");

IRestResponse response = client.Execute(request);

Console.WriteLine(response.Content);

 

Jquery

var settings = {

"url": "https://iysapitest.mysoft.com.tr/oauth/token",

"method": "POST",

"timeout": 0,

"headers": {

"Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"

},

"data": {

"username": "username",

"password": "password",

"grant_type": "password"

}

};

 

$.ajax(settings).done(function (response) {

console.log(response);

});


Response (Sonuç) Modelleri

Tekil Sonuç Dönen Model (QueryResultModel<T>)

Servis isteklerinde(request) sonuç(response) olarak dönen tekli değerlerde kullanılan model tanımlamasıdır. Generic type <T> parametresi alır. Bu modelin içinde atılan isteğin sonucunu belirten ‘succeed’ parametresi bulunur. Bu parametre ‘true’ ise istek başarılı olur ve istenilen veriler modelin içindeki ‘data’ parametresinin içinde gelir . Ama gelen sonuç ‘false’ ise istek başarısız demektir ve isteğin neden başarısız olduğunun açıklamasını yapan ‘message’ parametresi dolu gelir. Bu parametrenin içeriğinden hatanın nedenini öğrenebiliriz.

Public class QueryResultModel<T>

{

    public T data { getset; }

    public bool succeed { getset; }

    public string message { getset; }

    public string errorCode { getset; }

}

 

Çoklu Sonuç Dönen List Model (QueryResultList<T>)

Tekli Sonuç Dönen Model ile aynı mantıkta çalışır ama data parametresine liste halinde değer döner.

Public class QueryResultList<T>

{

    public List<Tdata { getset; }

    public bool succeed { getset; }

    public string message { getset; }

    public string errorCode { getset; }

}

 

Örnek Kontrol

var result = OrnekServisFonksiyon();  //Servisten gelen response alma

if(result.succeed){ //succeed parametresi kontrol

    sonucOku(result.data); //true ise ‘data’ parametresi içinde gelen veriyi okuma

}

else{

    hataYazdir(result.message); //false ise hatayı okuma

}


Marka Listeleme

Bu metot ile hesabınızın altında bulunan markalarınızın isim ve kod bilgilerine ulaşırsınız.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Get)

//Test Ortamı:  https://iysapitest.mysoft.com.tr/api/IYSConsent/IYSBrands

 

İstek (Request) Atarken Parametreler

Sadece Request’in Header’ına eklenen token bilgileri yeterlidir

Gelen Cevap (Response) Parametreler (Çoklu Sonuç Dönen List Model)

Response Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

Integer

IYS Marka Kodu

stats

Stats

Bu bilgi bayi sayısını ve durum istatistiğini verir.

name

String

Marka ismi

master

Boolean

Markanın ana marka olup olmadığı bilgisi
(True yada False)


Stats Model

Stats

Parametre Adı

Parametre Tipi

Açıklama

consents

Consents

Toplam onaylı izin, ret izin ve Toplam izin sayısını belirten model

retailers

Retailers

Markanın altında kayıtlı toplam bayi sayısı


Consents Model

Consents

Parametre Adı

Parametre Tipi

Açıklama

approval

Integer

Toplam onaylı izin sayısı

rejection

Integer

Toplam ret izin sayısı

total

Integer

Toplam izin sayısı


Retailers Model

Retailers

Parametre Adı

Parametre Tipi

Açıklama

total

Integer

Markanın altında kayıtlı toplam bayi sayısı


Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request) (GET)

//GET {Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSConsent/IYSBrands


Cevap (Response)

Başarılı

{[

    {

        "brandCode": 1232322,

        "stats": {

            "consents": {

                "approval": 22,

                "rejection": 0,

                "total": 22

            },

            "retailers": {

                "total": 4

            }

        },

        "name": "Test Marka 1",

        "master": true

    },

    {

        "brandCode": 123e22,

        "stats": {

            "consents": {

                "approval": 20,

                "rejection": 0,

                "total": 69

            },

            "retailers": {

                "total": 40

            }

        },

        "name": "Test Marka 2",

        "master": false

    }

]}

 

Başarısız

{

    "data" : null,

    "succeed"false,

    "message":"Hata Mesajı"

}


Tekli İleti Gönderimi

Tekli ileti gönderimi için kullanılır.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Post)

//Test Ortamı: https://iysapitest.mysoft.com.tr/api/IYSConsent/SendConsent

 

İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka Kodu

consentData

ConsentDataModel

Eklenen Veri Modeli (Tekil)

isNotAutoSendIYS

Boolean

True ise sadece MYSOFT IYS'ye kaydeder. False ise IYS'ye kaydeder ve MYSOFT IYS'de günceller.


ConsentDataModel

ConsentDataModel

Parametre Adı

Parametre Tipi

Açıklama

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir. Eposta adresleri 284, telefon numaraları 15 karakterden daha uzun olamaz.
Telefon numarası +905813334455 formatına uygun olmalıdır.
([+][country code][area code][local phone number]) (+905555555555)

recipientType

String (ENUM)

Sadece 2 değer alır. ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir. (Varsayılan değer: BIREYSEL)

type

String (ENUM)

Sadece 3 değer alır. ("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

consentDate

String (date-time)

Vatandaşın iletişim izin durumunu belirlediği tarihtir. Alıcı tipi TACIR ise eklenmesi zorunlu değildir. Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

source

String (Enum)

Sadece 12 değer alır. ("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM")

 

status

String (Enum)

Sadece 2 değer alır ("ONAY", "RET")
Vatandaşın izin durumunu gösterir.

retailerCode

Integer (Nullable) (int?)

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

retailerAccess

Integer Generic List (List<int>) 

İzne erişimi olan bayilere İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numaraları listesini gösterir.

specialValue

String 

Özel değer girilmesi için kullanılan alandır. 50 karakter ile sınırlıdır, 50 karakterden fazla girilir ise ilk 50 karakter alınır.


Gelen Cevap (Response) Parametreler (Tekli Sonuç Dönen Model)

İstek (Request) atarken doldurduğumuz consentData parametresi, ConsentDataModel formatında gelir. Sonra bu modeldeki recipient, recipientType ve type alanlarını kullanarak eklemenin sonucu sorgulanır.

Response Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir.

recipientType

String (ENUM)

 ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir.

type

String (ENUM)

("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

consentDate

String (date-time)

Vatandaşın iletişim izin durumunu belirlediği tarihtir.
Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

source

String (Enum)

 ("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM")

status

String (Enum)

 ("ONAY", "RET") Vatandaşın izin durumunu gösterir.

retailerCode

Integer (Nullable) (int?)

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

retailerAccess

Integer Generic List (List<int>) 

İzne erişimi olan bayilere İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numaraları listesini gösterir.

specialValue

String 

Özel değer girilmesi için kullanılan alandır. 50 karakter ile sınırlıdır, 50 karakterden fazla girilir ise ilk 50 karakter alınır.

 

Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSConsent/SendConsent
{

    "brandCode":"5565656556",

    "isNotAutoSendIYS": true,

    "consentData": {

        "recipient": "+905555555555",

        "recipientType": "BIREYSEL",

        "type": "MESAJ",

        "consentDate": "2018-02-10 09:30:00",

        "source": "HS_FIZIKSEL_ORTAM",

        "status": "ONAY",

        "retailerCode": 1553855,

        "retailerAccess": {5556665665656988595556656565568998855599},

        "specialValue": "Özel Değer"

    }

}


Cevap (Response)

Başarılı

{

    "succeed"true,

    "data": {

        "recipient": "+905555555555",

        "recipientType": "BIREYSEL",

        "type": "MESAJ",

        "consentDate": "2018-02-10 09:30:00",

        "source": "HS_FIZIKSEL_ORTAM",

        "status": "ONAY",

        "retailerCode": 1553855,

        "retailerAccess": {5556665665656988595556656565568998855599},

        "specialValue": "Özel Değer"

    },

    "message"null

}

 

Başarısız

{

    "succeed"false,

    "data"null,

    "message""Hata Mesajı"

}


Tekli İleti Gönderimi İşleminin Sonucunu Sorgulama

Tekli ileti gönderiminin sonucunu sorgulamak için kullanılır.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Post)

//Test Ortamı: https://iysapitest.mysoft.com.tr/api/IYSConsent/ConsentStatus

 

İstek (Request) Atarken Parametreler

Yukarıda anlattığımız Tekli İleti Gönderimi İşlemi ’nden Gelen Response bilgisi ile parametreleri dolduruyoruz

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka Kodu

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir.

recipientType

String

("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir.

type

String

("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

isQueryFromIYS

String

True ise IYS’ye kaydedip MYSOFT IYS’deki bilgileri güncelliyor, False ise sadece MYSOFT IYS’ye kaydediyor


Gelen Cevap (Response) Parametreler (Tekli Sonuç Dönen Model)
İleti Gönderimi İşleminin sonucu Tekli Sonuç Dönen Modelin ‘succeed’ parametresine göre öğrenilir

Response Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

consentDate

String (date-time)

İlgili marka'nın müşterisinin (vatandaşın) ileti için izin verdiği ilk tarihtir.
Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir.

recipientType

String (ENUM)

 ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir.

status

String (Enum)

 ("ONAY", "RET") Vatandaşın izin durumunu gösterir.

type

String (ENUM)

("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

source

String (Enum)

 ("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM")

retailerAccessCount

Integer

İzne erişimi bulunan bayi sayısını ifade eder.

retailerTitle

String

İzne erişimi bulunan bayi ismini ifade eder.

retailerCode

Integer

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

 

Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request) (Post)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSConsent/ConsentStatus

 

{

    "brandCode":"5565656556",

    "recipient""+905555555555",

    "recipientType""BIREYSEL",

    "type""MESAJ",

    "isQueryFromIYS"true

}

 

Cevap (Response)

Başarılı

{

    "succeed"true,

    "data": {

        "consentDate" : "2018-02-10 09:30:00",

        "recipient" : "+905555555555",

        "recipientType" : "BIREYSEL",

        "status" : "ONAY",

        "type" : "MESAJ",

        "source" : "HS_FIZIKSEL_ORTAM",

        "retailerAccessCount" : 35,

        "retailerTitle" : "Firma LTD.",

        "retailerCode" : 1553855

    },

    "message"null

}

 

 

Başarısız

{

    "succeed" : false,

    "data" : null,

    "message" : "Hata Mesajı"

}


Çoklu İleti Gönderimi

Çoklu İleti Gönderimi için kullanılır. ConsentData Parametresine liste halinde ConsentDataModel   eklenir. Eğer istek başarılı ise geriye String veri tipinde benzersiz anahtar (GUID) ve ConsentDataInfoModel döner. Bu dönen anahtar(GUID) ile Çoklu İleti Gönderimi işleminin sonucu sorgulanır. ConsentDataInfoModel üzerinde ise gönderilen veriler içinde hata var ise hata mesajını gönderilen veri ile birlikte döner. Hatalı kayıt olması durumunda tüm kayıtlar iptal edilir ve geri dönülür. Tüm kayıtların başarılı olması durumunda succeed:true ve kayıt listesi boş olarak dönülür. Çoklu ileti gönderiminde 1000 adet kayıt kabul edilmektedir.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Post)

//Test Ortamı: https://iysapitest.mysoft.com.tr/api/IYSConsent/SendConsentBatch

 

İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka Kodu

consentData

Generic Listenin İçinde ConsentDataModel

Çoklu eklemek için bi generic listeye bu modeli birden fazla ekleyebilirsiniz

isSaveSuccessData

bool

Başarılı kayıtları dönmeden kaydet. Servis bu parametre true geçilir ise Hatalı kayıtlar olması durumunda başarılı kayıtları insert eder ve hatalı kayıt varsa geri dönüş değerinde sadece hatalı kayıtları döner.


ConsentDataModel

ConsentDataModel

Parametre Adı

Parametre Tipi

Açıklama

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir. Eposta adresleri 284, telefon numaraları 15 karakterden daha uzun olamaz.
Telefon numarası +905813334455 formatına uygun olmalıdır.
([+][country code][area code][local phone number]) (+905555555555)

recipientType

String (ENUM)

Sadece 2 değer alır. ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir. (Varsayılan değer: BIREYSEL)

type

String (ENUM)

Sadece 3 değer alır. ("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

consentDate

String (date-time)

Vatandaşın iletişim izin durumunu belirlediği tarihtir. Alıcı tipi TACIR ise eklenmesi zorunlu değildir. Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

source

String (Enum)

Sadece 12 değer alır. ("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM")

 

status

String (Enum)

Sadece 2 değer alır ("ONAY", "RET")
Vatandaşın izin durumunu gösterir.

retailerCode

Integer (Nullable) (int?)

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

retailerAccess

Integer Generic List (List<int>) 

İzne erişimi olan bayilere İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numaraları listesini gösterir.

specialValue

String 

Özel değer girilmesi için kullanılan alandır. 50 karakter ile sınırlıdır, 50 karakterden fazla girilir ise ilk 50 karakter alınır.

Gelen Cevap (Response) Parametreler   (Tekli Sonuç Dönen Model)

Çoklu İleti Gönderiminin sonucu başarılı ise ‘succeed’ alanı True döner ve Çoklu İleti Gönderimi başarılı ise  String veri tipinde benzersiz anahtar (GUID) döner. Bu dönen anahtar ile Çoklu İleti Gönderimi işleminin sonucu sorgulanır. Buna ek olarak ConsentDataInfoModel üzerinde ise gönderilen veriler içinde hata var ise hata mesajını gönderilen veri ile birlikte döner.


Response  Parametreleri (ConsentDataInfoModel)

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

consentDate

String (date-time)

İlgili marka'nın müşterisinin (vatandaşın) ileti için izin verdiği ilk tarihtir.
Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir.

recipientType

String (ENUM)

 ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir.

status

String (Enum)

 ("ONAY", "RET") Vatandaşın izin durumunu gösterir.

type

String (ENUM)

("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

source

String (Enum)

 ("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM")

retailerAccessCount

Integer

İzne erişimi bulunan bayi sayısını ifade eder.

retailerTitle

String

İzne erişimi bulunan bayi ismini ifade eder.

retailerCode

Integer

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

portalStatusText

String

Portal kayıt durum açıklaması

portalStatus

Integer

Portal kayıt durumu

errorMessage

String

Hata mesajı

errorCode

String

Hata KoduÖrnek İstek ve Cevap

İstek (Request)  (POST)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSConsent/SendConsentBatch

 

{

    "brandCode":"5565656556",

    "consentData": [

        {

            "recipient": "+905555555555",

            "recipientType": "BIREYSEL",

            "type": "MESAJ",

            "consentDate": "2018-02-10 09:30:00",

            "source": "HS_FIZIKSEL_ORTAM",

            "status": "ONAY",

            "retailerCode": 1553855,

            "retailerAccess": {5556665665656988595556656565568998855599},

            "specialValue": "Özel Değer"

        },

        {

            "recipient": "eposta@mail.com",

            "recipientType": "BIREYSEL",

            "type": "MESAJ",

            "consentDate": "2018-02-10 09:30:00",

            "source": "HS_FIZIKSEL_ORTAM",

            "status": "ONAY",

            "retailerCode": 1553855,

            "retailerAccess": {5556665665656988595556656565568998855599},

            "specialValue": "Özel Değer"

        }

    ]

}

 


 

Cevap (Response)

Başarılı

{

    "succeed"true,

    "data": {

        "transctionGuid" : "638bfa83-c188-47a3-81e6-4aef718d27c5",

        "consentList" : [

            {

                "recipient""+905555555555",

                "recipientType""BIREYSEL",

                "type""MESAJ",

                "consentDate""2018-02-10 09:30:00",

                "source""HS_FIZIKSEL_ORTAM",

                "status""ONAY",

                "portalStatusText" : "Hatalı telefon bilgisi",

                "portalStatus" : 1,

                "errorMessage" : "Telefon numarası hatasız girilmelidir"

                "errorCode" : "H10011"

            },

            {

                "recipient""eposta@mail.com",

                "recipientType""BIREYSEL",

                "type""MESAJ",

                "consentDate""2018-02-10 09:30:00",

                "source""HS_FIZIKSEL_ORTAM",

                "status""ONAY",

                "portalStatusText" : "Hatalı telefon bilgisi",

                "portalStatus" : 1,

                "errorMessage" : "Telefon numarası hatasız girilmelidir"

                "errorCode" : "H10011"

            }

        ]

    }

    "message"null

}

Başarısız

{

    "succeed"false,

    "data"null,

    "message""Hata Mesajı"

}

 

Çoklu İleti Gönderimi İşleminin Sonucunu Sorgulama

Çoklu İleti Gönderimi İşleminin sonucunda String veri tipinde GUID geliyordu. Şimdi bu GUID’i kullanarak işlem sonucunu sorgulama yapacağız.

  Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Post)

//Test Ortamı: https://iysapitest.mysoft.com.tr/api/IYSConsent/ConsentBatchStatus

İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka Kodu

transctionGuid

String

Çoklu İleti Gönderimi İşleminin Başarılı Olması Sonucunda Dönen GUID

Gelen Cevap (Response) Parametreler  (Çoklu Sonuç Dönen List Model)

Bu metodun toplu gönderimin başarılı olması ile elde edilen transctionGuid bazında sonuç dönmektedir. Bu metod her toplu gönderim işlendikce üzerindeki ana bilgileri güncellemektedir. Bu durumlar her zaman kontrol edilebilir.

Response  Parametreleri (Tekli Sonuç Modeli)

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

transctionGuid

String

Çoklu İleti Gönderimi İşleminin Başarılı Olması Sonucunda Dönen GUID

batchStatus

Integer

Çoklu gönderimin hangi aşamada olduğunu gösterir
(1-Bekliyor, 2-İşleniyor, 3-İşlendi, 4-İşlenirken Hata)

batchStatusText

String

batchStatus alanından gelen rakamların Metin karşılığı

recordCount

Integer

Aktarılan kayıt sayısını ifade etmektedir

insertedRecordCount

Integer

içeri başarılı olarak aktarılan kayıt sayısıdır

updatedRecordCount

Integer

aktarım sırasında eski kayıtları güncelleyen kayıt sayısıdır

errorRecordCount

Integer

hatalı olarak aktarılan kayıt sayısıdır

isUsedBeforeRecordCount

Integer

daha önce aktarılan ve güncelleme yapılmayan kayıt sayısıdır

Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request (POST)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSConsent/ConsentBatchStatus

 

{

     "brandCode"  "6665554",
     "transctionGuid""638bfa83-c188-47a3-81e6-4aef718d27c5"

}

 

Cevap (Response)

Başarılı

{

    "succeed" true ,

    "data": {

        "transctionGuid" : "638bfa83-c188-47a3-81e6-4aef718d27c5",

        "batchStatus" : 1,

        "batchStatusText" : "Bekliyor",

        "recordCount" : 4,

        "insertedRecordCount" : 1,

        "updatedRecordCount" : 1,

        "errorRecordCount" : 1,

        "isUsedBeforeRecordCount" : 1

    },

    "message" null

} 

Başarısız

{

    "succeed" false ,

    "data" null ,

    "message""Hata Mesajı"

}Çoklu İleti Gönderiminin Durumlarını Sorgulama

Çoklu İleti Gönderimi İşleminin sonucunda String veri tipinde dönen GUID bilgisine göre çoklu gönderimlerin durumlarını sorgulama yapacağız. Bu işlemler üzerine 4 tane sorgulama türümüz olacak.

Bu Metodlar;

1.      Başarılı Kayıtlar

2.      Hatalı Kayıtlar

3.      Güncellenen Kayıtlar

4.      İşlem Yapılmayan Kayıtlar

Ayrıca çoklu ileti eklemenin IYS gönderim durumlarının kontrol edildiği 1 adet metodumuz daha vardır.Bu metod IYS’ye gönderim durumlarınıda dönmektedir.

Bu Metod;

1.      Çoklu IYS’ye Gönderim Sorgulama

 

Başarılı Kayıtlar

Toplu olarak yapılan api çağrısı sonucunda başarılı olarak MYSOFT sistemine kaydedilen kayıtların listelendiği metoddur. Başarılı işlenen kayıtlar geri dönülür.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Post)

//Test Ortamı: https://iysapitest.mysoft.com.tr/api/IYSConsent/ConsentBatchStatusSuccess

İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka Kodu

transctionGuid

String

Çoklu İleti Gönderimi İşleminin Başarılı Olması Sonucunda Dönen GUID


Gelen Cevap (Response) Parametreler (Çoklu Sonuç Dönen Model)

Başarılı işlenen kayıtlar geri dönülür.

Response Parametreleri (Liste Halinde Gelir)

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir.

recipientType

String (ENUM)

 ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir.

type

String (ENUM)

("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

consentDate

String (date-time)

Vatandaşın iletişim izin durumunu belirlediği tarihtir.
Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

source

String (Enum)

 ("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM")

status

String (Enum)

 ("ONAY", "RET") Vatandaşın izin durumunu gösterir.

retailerCode

Integer (Nullable) (int?)

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

retailerAccess

Integer Generic List (List<int>) 

İzne erişimi olan bayilere İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numaraları listesini gösterir.

specialValue

String 

Özel değer girilmesi için kullanılan alandır. 50 karakter ile sınırlıdır, 50 karakterden fazla girilir ise ilk 50 karakter alınır.

 

Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request)  (Post)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSConsent/ConsentBatchStatusSuccess

 

{

     "brandCode"  "6665554",
     "transctionGuid""638bfa83-c188-47a3-81e6-4aef718d27c5"

}

 

Cevap (Response)

Başarılı

{

    "succeed"true,

    "data": [

        {

            "recipient": "+905555555555",

            "recipientType": "BIREYSEL",

            "type": "MESAJ",

            "consentDate": "2018-02-10 09:30:00",

            "source": "HS_FIZIKSEL_ORTAM",

            "status": "ONAY",

            "retailerCode": 1553855,

            "retailerAccess": {5556665665656988595556656565568998855599},

            "specialValue": "Özel Değer"

        },

        {

            "recipient": "eposta@mail.com",

            "recipientType": "BIREYSEL",

            "type": "MESAJ",

            "consentDate": "2018-02-10 09:30:00",

            "source": "HS_FIZIKSEL_ORTAM",

            "status": "ONAY",

            "retailerCode": 1553855,

            "retailerAccess": {5556665665656988595556656565568998855599},

            "specialValue": "Özel Değer"

        }

    ],

    "message"null

}

 

Başarısız

{

    "succeed"false,

    "data"null,

    "message""Hata Mesajı"

}


 

Hatalı Kayıtlar

Toplu olarak yapılan api çağrısı sonucunda hatalı kayıtların listelendiği metoddur. Hatalı kayıtlar ve hata mesajları dönülür.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Post)

//Test Ortamı: {Mysoft Api Adresi}/api/IYSConsent/ConsentBatchStatusError

İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka Kodu

transctionGuid

String

Çoklu İleti Gönderimi İşleminin Başarılı Olması Sonucunda Dönen GUID

Gelen Cevap (Response) Parametreler (Çoklu Sonuç Dönen Model)

Hatalı kayıtların listesi döner ve  dönen listenin içindeki kayıtların üzerinde gelen ‘errorMessage’ alanı, o kaydın neden hatalı olduğunu belirten mesaj döndürür.

Response Parametreleri (Liste Halinde Gelir)

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir.

recipientType

String (ENUM)

 ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir.

type

String (ENUM)

("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

consentDate

String (date-time)

Vatandaşın iletişim izin durumunu belirlediği tarihtir.
Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

source

String (Enum)

 ("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM")

status

String (Enum)

 ("ONAY", "RET") Vatandaşın izin durumunu gösterir.

retailerCode

Integer (Nullable) (int?)

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

retailerAccess

Integer Generic List (List<int>) 

İzne erişimi olan bayilere İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numaraları listesini gösterir.

specialValue

String 

Özel değer girilmesi için kullanılan alandır. 50 karakter ile sınırlıdır, 50 karakterden fazla girilir ise ilk 50 karakter alınır.

errorMessage

String

kaydın neden hatalı olduğunu belirten mesaj döndürür.

errorCode

String

kaydın neden hatalı olduğunu belirten hata kodunu döndürür.

 

Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request)  (Post)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSConsent/ConsentBatchStatusError

 

{

     "brandCode"  "6665554",
     "transctionGuid""638bfa83-c188-47a3-81e6-4aef718d27c5"

}

Cevap (Response)

Başarılı

{

    "succeed"true,

    "data": [

        {

            "recipient""+905555555555",

            "recipientType""BIREYSEL",

            "type""MESAJ",

            "consentDate""2018-02-10 09:30:00",

            "source""HS_FIZIKSEL_ORTAM",

            "status""ONAY",

            "retailerCode"1553855,

            "retailerAccess": {5556665665656988595556656565568998855599},

            "specialValue": "Özel Değer",

            "errorMessage" : "Telefon numarası hatalı"

            "errorCode" : "H10011"

        },

        {

            "recipient""eposta@mail.com",

            "recipientType""BIREYSEL",

            "type""MESAJ",

            "consentDate""2018-02-10 09:30:00",

            "source""HS_FIZIKSEL_ORTAM",

            "status""ONAY",

            "retailerCode"1553855,

            "retailerAccess": {5556665665656988595556656565568998855599},

            "specialValue": "Özel Değer",

            "errorMessage" : "Mail adresi hatalı"

            "errorCode" : "H10012"

        }

    ],

    "message"null

}

 

Başarısız

{

    "succeed"false,

    "data"null,

    "message""Hata Mesajı"

}


Güncellenen Kayıtlar

Toplu olarak yapılan api çağrısı sonucunda güncellenen kayıtların listelendiği metoddur. Bu metodda kayıtların güncelleme işlemi öncesi halleri geri dönülür.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Post)

//Test Ortamı: {Mysoft Api Adresi}/api/IYSConsent/ConsentBatchStatusUpdated

İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka Kodu

transctionGuid

String

Çoklu İleti Gönderimi İşleminin Başarılı Olması Sonucunda Dönen GUID

Gelen Cevap (Response) Parametreler (Çoklu Sonuç Dönen Model)

Güncellenen kayıtların listesi döner.

Response Parametreleri (Liste Halinde Gelir)

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir.

recipientType

String (ENUM)

 ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir.

type

String (ENUM)

("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

consentDate

String (date-time)

Vatandaşın iletişim izin durumunu belirlediği tarihtir.
Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

source

String (Enum)

 ("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM")

status

String (Enum)

 ("ONAY", "RET") Vatandaşın izin durumunu gösterir.

retailerCode

Integer (Nullable) (int?)

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

retailerAccess

Integer Generic List (List<int>) 

İzne erişimi olan bayilere İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numaraları listesini gösterir.

specialValue

String 

Özel değer girilmesi için kullanılan alandır. 50 karakter ile sınırlıdır, 50 karakterden fazla girilir ise ilk 50 karakter alınır.

errorMessage

String

 

errorCode

String

Hata kodudur.

 

Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request)  (Post)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSConsent/ConsentBatchStatusUpdated

 

{

     "brandCode"  "6665554",
     "transctionGuid""638bfa83-c188-47a3-81e6-4aef718d27c5"

}

Cevap (Response)

Başarılı

{

    "succeed"true,

    "data": [

        {

            "recipient""+905555555555",

            "recipientType""BIREYSEL",

            "type""MESAJ",

            "consentDate""2018-02-10 09:30:00",

            "source""HS_FIZIKSEL_ORTAM",

            "status""ONAY",

            "retailerCode"null,

            "retailerAccess": null

            "specialValue": "Özel Değer"

        },

        {

            "recipient""eposta@mail.com",

            "recipientType""BIREYSEL",

            "type""MESAJ",

            "consentDate""2018-02-10 09:30:00",

            "source""HS_FIZIKSEL_ORTAM",

            "status""ONAY",

            "retailerCode"1553855,

            "retailerAccess": {5556665665656988595556656565568998855599},

            "specialValue": "Özel Değer"

        }

    ],

    "message"null

}

 

Başarısız

{

    "succeed"false,

    "data"null,

    "message""Hata Mesajı"

}

 

İşlem Yapılmayan Kayıtlar

Toplu olarak yapılan api çağrısı sonucunda daha önceden işlenen ve üzerinde işlem yapılmayan kayıtların listelendiği metoddur.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Post)

//Test Ortamı: {Mysoft Api Adresi}/api/IYSConsent/ConsentBatchStatusIsUsedBefore

İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka Kodu

transctionGuid

String

Çoklu İleti Gönderimi İşleminin Başarılı Olması Sonucunda Dönen GUID

Gelen Cevap (Response) Parametreler (Çoklu Sonuç Dönen Model)

Daha önceden işlenmiş ve değişiklik uygun olmayan kayıtların listesi dönülmektedir.

Response Parametreleri (Liste Halinde Gelir)

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir.

recipientType

String (ENUM)

 ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir.

type

String (ENUM)

("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

consentDate

String (date-time)

Vatandaşın iletişim izin durumunu belirlediği tarihtir.
Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

source

String (Enum)

 ("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM")

status

String (Enum)

 ("ONAY", "RET") Vatandaşın izin durumunu gösterir.

retailerCode

Integer (Nullable) (int?)

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

retailerAccess

Integer Generic List (List<int>) 

İzne erişimi olan bayilere İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numaraları listesini gösterir.

specialValue

String 

Özel değer girilmesi için kullanılan alandır. 50 karakter ile sınırlıdır, 50 karakterden fazla girilir ise ilk 50 karakter alınır.

errorMessage

String

Hata mesajını döner

errorCode

String

Hata kodunu döner

 

Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request)  (Post)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSConsent/ConsentBatchStatusIsUsedBefore

 

{

     "brandCode"  "6665554",
     "transctionGuid""638bfa83-c188-47a3-81e6-4aef718d27c5"

}

Cevap (Response)

Başarılı

{

    "succeed"true,

    "data": [

        {

            "recipient""+905555555555",

            "recipientType""BIREYSEL",

            "type""MESAJ",

            "consentDate""2018-02-10 09:30:00",

            "source""HS_FIZIKSEL_ORTAM",

            "status""ONAY",

            "retailerCode"null,

            "retailerAccess": null,

            "specialValue": "Özel Değer"

        },

        {

            "recipient""eposta@mail.com",

            "recipientType""BIREYSEL",

            "type""MESAJ",

            "consentDate""2018-02-10 09:30:00",

            "source""HS_FIZIKSEL_ORTAM",

            "status""ONAY",

            "retailerCode"1553855,

            "retailerAccess": {5556665665656988595556656565568998855599}

        }

    ],

    "message"null

}

 

Başarısız

{

    "succeed"false,

    "data"null,

    "message""Hata Mesajı"

}

 

Çoklu IYS’ye Gönderim Sorgulama

Toplu olarak yapılan api çağrısı sonucunda başarılı olarak MYSOFT sistemine kaydedilen kayıtların IYS'ye gönderim ve sorgulama durumlarının listelendiği metoddur.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Post)

//Test Ortamı: {Mysoft Api Adresi}/api/IYSConsent/ConsentBatchSendIYSStatus

İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka Kodu

transctionGuid

String

Çoklu İleti Gönderimi İşleminin Başarılı Olması Sonucunda Dönen GUID

isSendAllData

bool

TransactionGuid'e ait tüm kayıtların başarılı ve hatalı durumlarını döndüren parametredir. Bu true dönerse tüm kayıtlar son durumlarını döner false dönerse sadece IYSye iletilebilen kayıtlar son durumlarını döner.

Gelen Cevap (Response) Parametreler (Çoklu Sonuç Dönen Model)

Kayıtlar ve durumları dönülür. iysSendStatus: 15-IYS'ye gönderiliyor,11-IYS'ye gönderildi,13-IYS' den cevap bekleniyor,18-IYS kaydı başarısız

Response Parametreleri (Liste Halinde Gelir)

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir.

recipientType

String (ENUM)

 ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir.

type

String (ENUM)

("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

consentDate

String (date-time)

Vatandaşın iletişim izin durumunu belirlediği tarihtir.
Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

source

String (Enum)

 ("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM")

status

String (Enum)

 ("ONAY", "RET") Vatandaşın izin durumunu gösterir.

retailerCode

Integer (Nullable) (int?)

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

retailerAccess

Integer Generic List (List<int>) 

İzne erişimi olan bayilere İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numaraları listesini gösterir.

specialValue

String 

Özel değer girilmesi için kullanılan alandır. 50 karakter ile sınırlıdır, 50 karakterden fazla girilir ise ilk 50 karakter alınır.

errorMessage

String

IYS’den gelen hata mesajları dönülür.

errorCode

String

IYS’den gelen hata kodunu dönülür.

iysSendStatus

int

iysSendStatus: IYS sistemine gönderim için kullanılan sistem değerleridir. Kaydın Mysoft Portalindeki durumlarını ifade eder.

Değerler : 15-IYS'ye gönderiliyor,11-IYS'ye gönderildi,13-IYS' den cevap bekleniyor,18-IYS kaydı başarısız

iysSendStatusText

string

iysSendStatus alanının text karşılığıdır.

Değerler: 15-IYS'ye gönderiliyor,11-IYS'ye gönderildi,13-IYS' den cevap bekleniyor,18-IYS kaydı başarısız

iysCreationDate

String (date-time)

IYS sistemine gönderilen kaydın IYS de oluşma zamanı. Format (2018-02-10 09:30:00) Şeklindedir.

iysTransactionId

string

IYS sistemine gönderilen kaydın tekil anahtarıdır.

 

Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request)  (Post)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSConsent/ConsentBatchSendIYSStatus

 

{

     "brandCode"  "6665554",
     "transctionGuid""638bfa83-c188-47a3-81e6-4aef718d27c5"

}

Cevap (Response)

Başarılı

{

    "succeed"true,

    "data": [

        {

            "recipient""+905555555555",

            "recipientType""BIREYSEL",

            "type""MESAJ",

            "consentDate""2018-02-10 09:30:00",

            "source""HS_FIZIKSEL_ORTAM",

            "status""ONAY",

            "retailerCode"null,

            "retailerAccess": null,

            "specialValue": "Özel Değer",

            "errorMessage": null,

            "errorCode": null,

            "iysSendStatus": 11,

            "iysSendStatustext": "IYS’ye Gönderildi." ,

            "iysCreationDate":"2020-01-01 09:30:00",

            "iysTransactionId":"162cc11223344debc34dfe84ed",

        },

    ],

    "message"null

}

 

Başarısız

{

    "succeed"false,

    "data"null,

    "message""Hata Mesajı"

}

 

Alıcı Bilgileri İle Durum Sorgulama

Alıcı bilgisinin Mysoft sistemindeki durumlarını kontrol eden metoddur.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Post)

//Test Ortamı: {Mysoft Api Adresi}/api/IYSConsent/RecipientStatus

İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka Kodu

Marka parametresi doldurulması zorunlu değildir. Doldurulmazsa Hizmet sağlayıcının tüm markalarındaki bilgileri kontrol edilir.

recipient

String

Alıcı bilgisidir. Mail ya da Telefon bilgisidir. Kayıt işleminde yapılan kontrollerbu alan içinde yapılmaktadır.

Gelen Cevap (Response) Parametreler (Çoklu Sonuç Dönen Model)

Kayıtlar ve durumları dönülür. iysSendStatus: 15-IYS'ye gönderiliyor,11-IYS'ye gönderildi,13-IYS' den cevap bekleniyor,18-IYS kaydı başarısız

Response Parametreleri (Liste Halinde Gelir)

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka bilgisidir.

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir.

recipientType

String (ENUM)

 ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir.

type

String (ENUM)

("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

consentDate

String (date-time)

Vatandaşın iletişim izin durumunu belirlediği tarihtir.
Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

source

String (Enum)

 ("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM")

status

String (Enum)

 ("ONAY", "RET") Vatandaşın izin durumunu gösterir.

retailerCode

Integer (Nullable) (int?)

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

retailerAccess

Integer Generic List (List<int>) 

İzne erişimi olan bayilere İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numaraları listesini gösterir.

specialValue

String 

Özel değer girilmesi için kullanılan alandır. 50 karakter ile sınırlıdır, 50 karakterden fazla girilir ise ilk 50 karakter alınır.

errorMessage

String

IYS’den gelen hata mesajları dönülür.

errorCode

String

IYS’den gelen hata kodu dönülür.

iysSendStatus

int

iysSendStatus: IYS sistemine gönderim için kullanılan sistem değerleridir. Kaydın Mysoft Portalindeki durumlarını ifade eder.

Değerler : 15-IYS'ye gönderiliyor,11-IYS'ye gönderildi,13-IYS' den cevap bekleniyor,18-IYS kaydı başarısız

iysSendStatusText

string

iysSendStatus alanının text karşılığıdır.

Değerler: 15-IYS'ye gönderiliyor,11-IYS'ye gönderildi,13-IYS' den cevap bekleniyor,18-IYS kaydı başarısız

iysCreationDate

String (date-time)

IYS sistemine gönderilen kaydın IYS de oluşma zamanı. Format (2018-02-10 09:30:00) Şeklindedir.

iysTransactionId

string

IYS sistemine gönderilen kaydın tekil anahtarıdır.

Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request)  (Post)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSConsent/RecipientStatus

 

{

     "brandCode"  "606202",
     "recipient""mail@example.com"

}

Cevap (Response)


Başarılı

{

    "succeed"true,

    "data": [

        {

            "brandCode""606202",

            "recipient""+905555555555",

            "recipientType""BIREYSEL",

            "type""MESAJ",

            "consentDate""2018-02-10 09:30:00",

            "source""HS_FIZIKSEL_ORTAM",

            "status""ONAY",

            "retailerCode"null,

            "retailerAccess": null,

            "specialValue": "Özel Değer",

            "errorMessage": null,

            "errorCode": null,

            "iysSendStatus": 11,

            "iysSendStatustext": "IYS’ye Gönderildi." ,

            "iysCreationDate":"2020-01-01 09:30:00",

            "iysTransactionId":"162cc11223344debc34dfe84ed",

        },

    ],

    "message"null

}

 

Başarısız

{

    "succeed"false,

    "data"null,

    "message""Hata Mesajı"

}

 

Geçmişe Dönük Kayıtları Sorgulama

Çağrıya geçilen parametrelere göre filtrelenip Geçmişe dönük kayıtların sorgulandığı metoddur.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Post)

//Test Ortamı: https://iysapitest.mysoft.com.tr/api/IYSConsent/ConsentQuery

 

İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka Kodu

afterValue

Integer

Çağrı başına 10.000 kayıt sınırı olduğu için tüm datayı 10'ar binlik parçalar halinde çekmek için kayıtın başlangıç kayıt numarasını belirtir. İlk 10 binliğin istendiği çağrıda belirtilmesi gerekmez. İlk istekte 10 binlik datayı getirir ve afterValue değeri döner. Bu dönen değere göre sonraki isteklerde kayıtların çağrılmaya başlanacağı kayıt numarasını tanımlar.

sendDate

String (date-time)

Gönderim Tarihi. Örnek Format (2018-02-10 09:30:00). Sorguda başlangıç tarihi

consentDate

String (date-time)

Vatandaşın iletişim izin tarihi aralığı başlangıcı. Örnek Format (2018-02-10 09:30:00). Sorguda başlangıç tarihi

iysCreationDate

String (date-time)

IYS sistemine gönderilen kaydın IYS de oluşma zamanı. Format (2018-02-10 09:30:00) Şeklindedir.

type

String (ENUM) Liste

("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

recipientType

String (ENUM) Liste

("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir.

source

String (ENUM) Liste

("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM","IYS_3338","IYS_CM", "IYS_WEB", "IYS_MOBIL", "IYS_KISA_LINK")

status

String (ENUM) Liste

("ONAY", "RET") Vatandaşın izin durumunu gösterir.

limit

Integer

İstek başına sonuç limitini belirler. Maksimum 10000 olabilir.

sendDateEnd

String (date-time)

Mysoft IYS gönderim tarihi bitişi, Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

consentDateEnd

String (date-time)

Vatandaşın iletişim izin tarihi aralığı bitişi, Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

iysCreationDateEnd

String (date-time)

IYS kayıt tarihi aralığı bitişi, Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

mainSource

String (ENUM) Liste

("HS","IYS") HS seçilirse tüm HS kaynakları seçilmiş olur. IYS seçilirse tüm IYS kaynakları seçilmiş olur

specialValue

String Liste

Özel değer girilmesi için kullanılan alandır. 50 karakter ile sınırlıdır, 50 karakterden fazla girilir ise ilk 50 karakter alınır. Liste halinde girilir


Gelen Cevap (Response) Parametreler   (Tekli Sonuç Dönen Model)

Response Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka Kodu

afterValue

String

Çağrı başına 10.000 kayıt sınırı olduğu için tüm datayı 10'ar binlik parçalar halinde çekmek için kayıtın başlangıç kayıt numarasını belirtir.

recordCount

Integer

Kayıt sayısını belirtir

consentData

ConsentDataResponseModel Listesi

Generic Listenin İçinde ConsentDataResponseModel


ConsentDataResponseModel

ConsentDataResponseModel

Parametre Adı

Parametre Tipi

Açıklama

consentDate

String (date-time)

Vatandaşın iletişim izin durumunu belirlediği tarihtir. Alıcı tipi TACIR ise eklenmesi zorunlu değildir. Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir. Eposta adresleri 284, telefon numaraları 15 karakterden daha uzun olamaz. Telefon numarası +905813334455 formatına uygun olmalıdır. ([+][country code][area code][local phone number]) (+905555555555)

recipientType

String (ENUM)

Sadece 2 değer alır. ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir. (Varsayılan değer: BIREYSEL)

status

String (Enum)

Sadece 2 değer alır ("ONAY", "RET") Vatandaşın izin durumunu gösterir.

type

String (ENUM)

Sadece 3 değer alır. ("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

source

String (ENUM)

Sadece 12 değer alır. ("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM")

retailerCode

Integer (Nullable) (int?)

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

retailerAccess

Integer Generic List (List<int>)

İzne erişimi olan bayilere İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numaraları listesini gösterir.

specialValue

String 

Özel değer girilmesi için kullanılan alandır. 50 karakter ile sınırlıdır, 50 karakterden fazla girilir ise ilk 50 karakter alınır.

explanation

String

Açıklama

errorMessage

String

Hata mesajı

errorCode

String

Hata Kodu

iysSendStatus

Integer

Gönderim durumu

iysSendStatusText

String

Gönderim durumu Metni

iysCreationDate

String (date-time)

IYS sistemine gönderilen kaydın IYS de oluşma zamanı. Format (2018-02-10 09:30:00) Şeklindedir.

iysTransactionId

string

IYS sistemine gönderilen kaydın tekil anahtarıdır.


Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request) (POST)

{

    "brandCode""555556655",

    "afterValue"null//Bu alan ilk 10'binlik çekilirken boş bırakılır sonra doldurulur

    "sendDate""2018-02-10 09:30:00",

    "consentDate""2018-02-10 09:30:00",

    "iysCreationDate""2018-02-10 09:30:00",

    "type": ["ARAMA""MESAJ""EPOSTA"],

    "recipientType": ["BIREYSEL""TACIR"],

    "source": ["HS_MESAJ""HS_MOBIL""HS_EORTAM""HS_ETKINLIK""HS_2015""HS_ATM"],

    "status": ["ONAY""RET"],

    "limit"10000

    "sendDateEnd""2018-02-10 09:30:00",

    "consentDateEnd""2018-02-10 09:30:00",

    "iysCreationDateEnd""2018-02-10 09:30:00",

    "mainSource": ["HS""IYS"],

    "specialValue": ["Özel Değer 1""Özel Değer 2"]

}

 


Cevap (Response) Başarılı

{

    "succeed"true,

    "data": {

        "brandCode": "555556655",

        "afterValue": 10000//10 binden fazla kayıt varsa bir sonraki istekte başlanılacak kayıt numarasını verir

        "recordCount": 100,

        "consentData": [

            {

                "recipient": "+905555555555",    

                "recipientType": "BIREYSEL",    

                "type": "MESAJ",    

                "consentDate": "2018-02-10 09:30:00",    

                "source": "HS_FIZIKSEL_ORTAM",    

                "status": "ONAY",    

                "retailerCode": 1553855,    

                "retailerAccess": {5556665665656988595556656565568998855599}    

            },    

            {   

                "recipient": "eposta@mail.com",  

                "recipientType": "BIREYSEL"

                "type": "MESAJ",  

                "consentDate": "2018-02-10 09:30:00",    

                "source": "HS_FIZIKSEL_ORTAM",    

                "status": "ONAY",   

                "retailerCode": 1553855,   

                "retailerAccess": {5556665665656988595556656565568998855599}   

            }

        ]

    },

    "message"null

}

 


Başarısız

{

    "succeed"false,

    "data"null,

    "message""Hata Mesajı"

}

 


Bayi Listeleme

brandCode ile eşleşen bayi listesini görmek için kullanılmalıdır.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Get)

//Test Ortamı: https://iysapitest.mysoft.com.tr/api/IYSRetailer/IYSRetailers

 

İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Marka Kodu

offset

Integer

Veri gösterilmeye başlanacak sıra numarasıdır.

 

Gelen Cevap (Response) Parametreler (Çoklu Sonuç Dönen List Model)

Response Parametreleri (Liste Halinde Gelir)

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

pagination

RetailerPaginationModel

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir.

retailerData

List<RetailerDataResponseModel>

 ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir.

 

RetailerPaginationModel

RetailerPaginationModel

Parametre Adı

Parametre Tipi

Parametre Açıklama

offset

Integer

 Veri gösterilmeye başlanacak sıra numarasıdır.

pageSize

Integer

Pagination istekte verilmez ise default 100 değerini alır.

totalCount

Integer

Tüm sayfalardaki toplam kayıt sayısı bilgisidir.

 

RetailerDataResponseModel

RetailerDataResponseModel

Parametre Adı

Parametre Tipi

Parametre Açıklama

title

String

 Bayiye ait ticari unvan bilgisidir.

mersis

String

Hizmet sağlayıcının MERSİS numarası bilgisidir.

alias

String

Bayi tanımı bilgisidir.

name

String

Bayi yetkilisi Adı-Soyad bilgisidir.

tckn

String

Bayi yetkilisi TCKN (11 hane TC Kimlik No) bilgisidir.

mobile

String

Bayi yetkilisine ait telefon numarası bilgisidir.

city

CityModel

İl veya ilçe bilgisi modeli.

town

TownModel

İl veya ilçe bilgisi modeli.

retailerAccessCount

Integer

Bayinin erişebildiği izin sayıdır.

canBeDeleted

Boolean

Bayinin sistemden silinip silinemeyeceğinin bilgisidir.

status

String (Enum)

Sadece ("active", "passive", "suspended") değerlerini alır. Bayi durum bilgisidir.


CityModel

CityModel

Parametre Adı

Parametre Tipi

Parametre Açıklama

code

String

 İl veya ilçe adı bilgisidir.

name

String

İl veya ilçe kodu bilgisidir.

TownModel

TownModel

Parametre Adı

Parametre Tipi

Parametre Açıklama

code

String

 İl veya ilçe adı bilgisidir.

name

String

İl veya ilçe kodu bilgisidir.

 

Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request) (GET)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSRetailer/IYSRetailers

{"brandCode""5589895""offset"1}

 

Cevap (Response) Başarılı Veri çok olduğunda sayfa sayfa ayırarak gruplandırır

{

    "succeed"true,

    "data": {

        {   

            "pagination": {"offset": 0"pageSize": 1"totalCount": 2},

            "retailerData": [

                {

                    "title": "Firma Ltd",

                    "mersis": "55556595956",

                    "alias": "Avrupa Mağazası",

                    "name": "Firma Üretim A.Ş",

                    "tckn": "566898959595",

                    "mobile": "905555555555",

                    "city": {name: "ISTANBUL"code: "1"},

                    "town": {name: "SARIYER"code: "2"},

                    "status": "active",

                    "retailerAccessCount": 1,

                    "canBeDeleted": true

                }

            ]

        },

        {   

            "pagination": {"offset": 1"pageSize": 1"totalCount": 2},

            "retailerData": [

                {

                    "title": "Firma Ltd",

                    "mersis": "55556595956",

                    "alias": "Avrupa Mağazası",

                    "name": "Firma Üretim A.Ş",

                    "tckn": "566898959595",

                    "mobile": "905555555555",

                    "city: {name": "ISTANBUL"code: "1"},

                    "town: {name""SARIYER"code"2"},

                    "status""active",

                    "retailerAccessCount"1,

                    "canBeDeleted"true

                }

            ]

        }

    },

    "message"null

}


Başarısız

{

    "succeed"false,

    "data"null,

    "message""Hata Mesajı"

}

 

Bayi Sorgulama

Bayi Sorgulama işlemi için kullanılır.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Get)

//Test Ortamı: https://iysapitest.mysoft.com.tr/api/IYSRetailer/IYSRetailer

 

İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Hizmet sağlayıcının markasına özel, İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

retailerCode

String

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

 

Gelen Cevap (Response) Parametreler (Tekli Sonuç Dönen Model)

Response Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Model Açıklama

title

String

 Bayiye ait ticari unvan bilgisidir.

mersis

String

Hizmet sağlayıcının MERSİS numarası bilgisidir.

alias

String

Bayi tanımı bilgisidir.

name

String

Bayi yetkilisi Adı-Soyad bilgisidir.

tckn

String

Bayi yetkilisi TCKN (11 hane TC Kimlik No) bilgisidir.

mobile

String

Bayi yetkilisine ait telefon numarası bilgisidir.

city

CityModel

İl veya ilçe bilgisi modeli.

town

TownModel

İl veya ilçe bilgisi modeli.

retailerAccessCount

Integer

Bayinin erişebildiği izin sayıdır.

canBeDeleted

Boolean

Bayinin sistemden silinip silinemeyeceğinin bilgisidir.

status

String (Enum)

Sadece ("active", "passive", "suspended") değerlerini alır. Bayi durum bilgisidir.

 

Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request) (GET)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSRetailer/IYSRetailer

{

    "brandCode""555555",

    "retailerCode""55555"

}


Cevap (Response)

Başarılı

{

    "succeed"true,

    "data": {

        "title": "Firma",

        "mersis": "6656565",

        "alias": "Avrupa Şubesi",

        "name": "Hasan Bey",

        "tckn": "11111111111",

        "mobile": "905555555555",

        "city": {

            "name": "SARIYER",

            "code": "2"

        },

        "town: {

            "name": "AYAZAĞA",

            "code": "23"

        },

        "retailerAccessCount"558866556,

        "canBeDeleted"true,

        "status""active"

    },

    "message"null

}


Başarısız

{

    "succeed"false,

    "data"null,

    "message""Hata Mesajı"

}Bayi Ekleme

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSRetailer/RetailerInsert

İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Hizmet sağlayıcının markasına özel, İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

retailerData

RetailerDataModel

Bayi bilgisinin olduğu modeldir.


RetailerDataModel

RetailerDataModel

Parametre Adı

Parametre Tipi

Parametre Açıklama

title

String

 Bayiye ait ticari unvan bilgisidir.

mersis

String

Hizmet sağlayıcının MERSİS numarası bilgisidir.

alias

String

Bayi tanımı bilgisidir.

name

String

Bayi yetkilisi Adı-Soyad bilgisidir.

tckn

String

Bayi yetkilisi TCKN (11 hane TC Kimlik No) bilgisidir.

mobile

String

Bayi yetkilisine ait telefon numarası bilgisidir.

city

CityModel

İl veya ilçe bilgisi modeli.

town

TownModel

İl veya ilçe bilgisi modeli.

status

String (Enum)

Sadece ("active", "passive", "suspended") değerlerini alır. Bayi durum bilgisidir.Gelen Cevap (Response) Parametreler (Tekli Sonuç Dönen Model)

Gelen cevapta ‘data’ parametresinin içinde Integer formatında numara döner.

Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request) (POST)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSRetailer/RetailerInsert

İstek Sonucunda Integer formatında numara döner. İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

{

    "brandCode""488456564",

    "retailerData": {

        "title": "Firma",

        "mersis": "6656565",

        "alias": "Avrupa Şubesi",

        "name": "Hasan Bey",

        "tckn": "11111111111",

        "mobile": "905555555555",

        "city": {

            "name": "SARIYER",

            "code": "2"

        },

        "town": {

            "name": "AYAZAĞA",

            "code": "23"

        },

        "status": "active"

 

    }

}


Cevap (Response)

Başarılı

{

    "succeed"true,

    "data"134343434,

    "message"null

}


Başarısız

{

    "succeed"false,

    "data"null,

    "message""Hata Mesajı"

}


 

Bayi Silme

Bayi silme işlemi için kullanılır. Bayi Ekleme işleminin sonucunda dönen numara ile işlem yapılır.

Metod Erişim Bilgileri

//Erişim Metodu (Delete)

//Test Ortamı: https://iysapitest.mysoft.com.tr/api/IYSRetailer/RetailerRemove


İstek (Request) Atarken Parametreler

Request Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

brandCode

String

Hizmet sağlayıcının markasına özel, İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

retailerCode

String

İzin alınmasına aracılık eden bayiye İYS tarafından tekil olarak atanan İYS numarası bilgisidir.

 

Gelen Cevap (Response) Parametreler (Tekli Sonuç Dönen Model)

Gelen cevapta ‘data’ parametresinin içinde String formatında işlemin sonucunu belirten açıklama döner.

Örnek İstek ve Cevap

İstek (Request) (POST)

//{Mysoft IYS Api Adresi}/api/IYSRetailer/RetailerRemove

 

{

    "brandCode""111555",

    "retailerCode""5555566"

}

 

Cevap (Response)

Başarılı

{

    "succeed"true,

    "data""Başarı",

    "message"null

}Başarısız

{

    "succeed"false,

    "data"null,

    "message""Hata Mesajı"

}


WebHook Servisleri

WebHook servisleri Mysoft tarafından entegre olan sistemlerin tetiklendiği API metodlarıdır. Webhook IYS sisteminde tespit edilen değişikliklerin anlık olarak ilgili firma servislerine aktarılmasını sağlamaktadır. Webhook API Bilgileri Mysoft Portal üzerinde kaydı yapılmalıdır. Bu işlem Portal üzerinde Firma bilgileri ekranında IYS tabında gerçekleştirlebilir. Burada yapılacak işlem Post işlemidir. Bu işlemde post edilecek data json olarak post edilecektir. Hata durumlarında exception oluşturması beklenmektedir. Geri dönüş değeri kontrol edilmeyecektir. Çağrının 200 ile sonuçlanması durumunda işlem başarılı olarak sayılacaktır. Bu işlem için Post edilecek obje WebhookConsentModeldir. Model properties aşağıda belirtilmiştir.

WebhookConsentModel Post Nesnesi

Post Parametreleri

Model Adı

Model Tipi

Açıklama

webHookKey

String

Çağrılar için istenen özel alanı ifade eder. Webhook bilgisi portale kaydedilirken girilen özel anahtar değeridir. Çağrıları engellemek amacı ile eklenmiştir.

brandCode

String

Marka Kodu

consentData

ConsentDataModel

Eklenen Veri Modeli (Tekil)

ConsentDataModel

ConsentDataModel

Parametre Adı

Parametre Tipi

Açıklama

recipient

String

Vatandaşın sistemde kayıtlı telefon numarası veya e-posta bilgisidir. Eposta adresleri 284, telefon numaraları 15 karakterden daha uzun olamaz.
Telefon numarası +905813334455 formatına uygun olmalıdır.
([+][country code][area code][local phone number]) (+905555555555)

recipientType

String (ENUM)

Sadece 2 değer alır. ("BIREYSEL", "TACIR"). Tacir durumunu gösteren bilgidir. (Varsayılan değer: BIREYSEL)

type

String (ENUM)

Sadece 3 değer alır. ("ARAMA", "MESAJ", "EPOSTA") Vatandaşın izin verdiği iletişim kanalıdır.

consentDate

String (date-time)

Vatandaşın iletişim izin durumunu belirlediği tarihtir. Alıcı tipi TACIR ise eklenmesi zorunlu değildir. Örnek Format (2018-02-10 09:30:00)

source

String (Enum)

Sadece 12 değer alır. ("HS_FIZIKSEL_ORTAM", "HS_ISLAK_IMZA", "HS_WEB", "HS_CAGRI_MERKEZI", "HS_SOSYAL_MEDYA", "HS_EPOSTA", "HS_MESAJ", "HS_MOBIL", "HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM","HS_EORTAM", "HS_ETKINLIK", "HS_2015", "HS_ATM","IYS_3338","IYS_CM", "IYS_WEB", "IYS_MOBIL", "IYS_KISA_LINK")

 

status

String (Enum)

Sadece 2 değer alır ("ONAY", "RET")
Vatandaşın izin durumunu gösterir.

retailerCod